Aanvragen verlof

AANVRAGEN VERLOF

Wij hanteren de afspraken zoals genoemd in onderstaande brief van de afdeling Leerplicht van de Gemeente Son en Breugel.
Voor het aanvragen van extra verlof kunt u hier een formulier downloaden of u kunt een verlofaanvraag doen via het ouderportaal. Gebruik hiervoor de button aanvragen verlof (en niet de button voor de absentiemelding). De verlofaanvraag dient minimaal drie weken van te voren te gebeuren (m.u.v. verlofaanvraag begrafenis).


 

Voor alle ouders en verzorgers van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Het is belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt: gemiste lessen nu, zijn gemiste kansen later.
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. In de Leerplichtwet staat dan ook dat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat.
Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven!

Toch kunnen er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde "extra verlof" zijn regels opgesteld.

Wat zijn bijzondere omstandigheden?
1. religieuze feestdagen;
2. gewichtige omstandigheden;
3. aard van het beroep van (één van) de ouders.

1. Religieuze feestdagen
De aard van sommige religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering hiervan wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.
Voorbeelden van religieuze feestdagen zijn:
           - voor Moslims: het Offerfeest en het Suikerfeest
            - voor Hindoes: het Divafeest en het Holyfeest
            - voor Joden: Het Joods Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest.
Op een aantal christelijke feestdagen heeft ieder kind in Nederland vrij van school.

2. Gewichtige omstandigheden
Er kan sprake zijn van "andere gewichtige omstandigheden".
Dit is het geval bij:     

  • verhuizing (1 dag)
  • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de  3e graad (of 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk   wordt gesloten in of buiten de gemeente Son en Breugel); 
  • gezinsuitbreiding (geboorte/adoptie ten hoogste 2 dagen); 
  • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad (duur in overleg met de directeur te regelen); 
  • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2  dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e graad (ten hoogste 1 dag); 
  • een 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en een 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag of ten  hoogste 2 dagen, indien dit in verband met de afstand noodzakelijk is);
  • naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.

            Graden van bloed- en aanverwantschap:
            · 1e graad: ouders;
            · 2e graad: grootouders, broer, zuster;
            · 3e graad: oom, tante, neef, nicht, overgrootouder.

3. Aard van het beroep van (één van de) ouders
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet ten minste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Denk bij de specifieke aard van het beroep bijvoorbeeld aan een vader die vaart en die tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn. Of aan ouders die in de horeca of op een boerderij werken.

Een werkgeversverklaring van (één van) de ouders zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om een specifieke reden wordt aangevraagd.
            Er mag dus géén vrij worden gegeven voor:
            - goedkopere vakanties buiten het seizoen;
            - door anderen betaalde vakanties;
            - het ophalen van familie;
            - midweek- of weekeindevakanties;
            - al jaren niet op vakantie geweest;
            - reeds gekochte ticket of gedane reservering;
            - meereizen met anderen;
            - reeds een ander kind vrij;
            - "vlak voor de vakantie wordt toch geen les meer gegeven".

Aanvragen van extra verlof
Wanneer u extra verlof voor uw kind wilt aanvragen, haal dan tijdig op de school van uw kind een aanvraagformulier.

Binnen zes weken wordt een beslissing genomen door:
- de directeur van de school (bij aanvragen tot en met 10 dagen);
- de leerplichtconsulent (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).

Het besluit, toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de leerplichtambtenaar geen sprake is van extra verlof en u houdt uw kind toch thuis, dan kan de leerplichtambtenaar besluiten tot opmaken van een proces verbaal.

Niet eens met het besluit?
Als u bezwaar hebt tegen de genomen beslissing, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen.

Bij aanvragen tot en met 10 schooldagen wordt het bezwaar behandeld door de directeur (bevoegd gezag) van de school. Wanneer de directeur ook in tweede instantie het verzoek afwijst, dan kunt u daartegen in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Den Bosch.

Aanvragen van meer dan 10 schooldagen worden behandeld door de leerplichtconsulent van de gemeente. Bij een afwijzend besluit kunt u bezwaar indienen bij de leerplichtconsulent. Wanneer opnieuw een afwijzend besluit volgt, kunt u in beroep gaan bij de arrondissementsrechtbank in Den Bosch.

Als u in beroep gaat bij de arrondissementsrechtbank, dan is griffierecht verschuldigd. Binnen zes weken krijgt u het besluit van de arrondissementsrechtbank schriftelijk meegedeeld.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij de directie van de school van uw kind.
Voor alle informatie over de leerplichtwet: www.leerplichtwet.nl  .

Son en Breugel, september 2015
De leerplichtconsulent