Speciale zorg

De ontwikkeling van elk (!) kind wordt op onze school niet alleen gevolgd in de klas maar ook door de school. Dat gebeurt via ons CITO leerlingvolgsysteem. Door middel van landelijke toetsen wordt enkele keren per jaar nagegaan hoe het leren van elke leerling zich ontwikkelt. Maar ook de persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk punt van aandacht: hoe gaat het met het kind op sociaal, emotioneel en creatief terrein? Vanzelfsprekend streven we ernaar dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. We hebben een actief anti-pestbeleid! 
Aan de hand van het leerlingvolgsysteem wordt gesignaleerd of er problemen kunnen zijn. Als dat zo is of lijkt te zijn, dan wordt zorgvuldig nagegaan wat de aard van het probleem is en of een of andere vorm van speciale hulp nodig is (de analyse). Daarna wordt er - als dat nodig blijkt - een plan opgesteld om het probleem aan te pakken. Dit overleg vindt plaats in het zogenaamde 'zorgoverleg' , waaraan de groepsleerkracht en de interne begeleider leerlingenzorg deelnemen. Is het probleem hardnekkig dan is er ook de psycholoog of pedagoog van een externe dienst bij betrokken. Voor uitgebreide informatie hierover verwijzen we u graag naar ons schoolondersteuningsprofiel.

Het beleid van de overheid is erop gericht dat kinderen met ontwikkelingsproblemen zoveel mogelijk in de basisscholen blijven en dat in die scholen de 'zorgbreedte'-vergroot wordt. Juist in deze periode vindt de invoering en uitvoering van dit beleid plaats. Dit beleid zal de komende jaren veel aandacht krijgen. Via ouderavonden, overleg met de leraren en ook via de UDSG wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. De school neemt 8 x per jaar deel aan gestructureerd overleg tussen de interne begeleiders van de verschillende scholen.