Missie & Visie

Samen het beste uit jezelf halen

Een goede sfeer en veiligheid voor iedereen vinden wij belangrijk. Kinderen vinden het fijn om naar school te gaan, leerkrachten hebben plezier in het werk en ouders vinden het fijn om daar waar het kan en nodig is, te helpen en zich betrokken te voelen.

De Stokland biedt onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Wij vinden het belangrijk om ons onderwijsaanbod en de manier waarop we dit aanbieden steeds kritisch te toetsen aan wat kinderen in deze tijd nodig hebben. Daarom zijn we als school voortdurend in beweging en in ontwikkeling.
In overleg met team, ouders en kinderen hebben we in het afgelopen schooljaar een aantal kernwaarden benoemd waaraan we ons onderwijs graag steeds toetsen: EIGENAARSCHAP, INNOVEREND LEREN en VERBINDING. Deze drie kernwaarden zullen de komende jaren regelmatig terug te zien zijn in ontwikkelingen die we gemaakt hebben of die we nog willen maken.

Wij merken dat veel kinderen gebaat zijn bij structuur, rust, regelmaat en duidelijke afspraken. Dit bieden wij onze leerlingen, zodat iedereen vooraf weet wat we van elkaar verwachten. Open communicatie is voor ons daarbij belangrijk. Leerlingen oefenen bij ons op school in de 'kleine samenleving' hoe je, vanuit wederzijds respect, met elkaar om kunt gaan, om dit later in de maatschappij als vaardigheid te kunnen hanteren.
 

Een inspirerend leraar wijst de weg!
 
Wij kijken vanuit vertrouwen naar leerlingen waardoor zij zich veilig en vertrouwd kunnen voelen om zo uit te kunnen groeien tot zelfstandig oordelende en zelfverantwoordelijke individuen.
 
Wij zijn een moderne school en hechten waarde aan levensbeschouwelijke en morele vorming van de kinderen die onze school bezoeken. Daarbij vinden wij de vertaalslag van morele opvoeding naar omgangsvormen belangrijk. Doel hierbij is de ontwikkeling van een eigen levensbeschouwelijke en morele identiteit van kinderen. Wij gaan er van uit dat iedereen, die bij de school betrokken is, de levenshouding van anderen respecteert.
Wij realiseren ons dat onze school, met voornamelijk Nederlandse kinderen, geen afspiegeling is van onze maatschappij. In ons lesaanbod zorgen wij er daarom voor dat de leerlingen in aanraking komen met andere culturen om ze zo beter voor te bereiden op de multiculturele wereld waarin we leven.
 
De zelfstandige en ruimdenkende kinderen die onze school verlaten kenmerken zich door eigenheid, creativiteit en solidariteit. Deze jonge mensen hebben inzicht in hun eigen talenten en de wijze waarop ze deze verder kunnen ontwikkelen.
Bij het vormgeven van de lessen wordt gewerkt binnen thema's en projecten die passen in de leefomgeving van de leerlingen.
 

Uitvinden waar je goed in bent en dat vervolgens doen is de sleutel tot geluk.
 
In de maatschappij wordt van alle mensen een grote mate van zelfstandigheid, zelfsturing en verantwoordelijkheid verwacht. Wij bereiden onze leerlingen hierop voor door een groot beroep te doen op deze zelfstandigheid, al vanaf groep 1. De begeleiding hierin neemt op weg naar groep 8 steeds meer af en leerlingen genieten steeds meer het vertrouwen van de leerkracht dat ze het zelf kunnen. Ze hebben de leerkracht steeds minder nodig. Regelmatig is er aandacht voor product en proces in combinatie met het behaalde resultaat. Er wordt samen met de leerlingen gekeken hoe het resultaat tot stand is gekomen, maar ook of het een volgende keer anders zou moeten.  Het onderliggende doel voor de toekomst is dat wij leerlingen met behulp van zelfsturing leren wat ze nodig hebben om een voor hen zinvol, waardevol, effectief leven te leiden als volwassene, ongeacht hoe ze dat leven vorm zullen geven.
Wij gebruiken binnen ons onderwijs veel werkvormen die horen bij Structureel Coöperatief Leren om leerlingen actief te leren samen te werken.
 
Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling maken wij gebruik van het programma Leefstijl en werken we met Groeps Dynamisch Onderwijs. Zowel Leefstijl als GDO besteden preventief aandacht aan relatievorming, persoonlijkheidsontwikkeling en het oefenen van communicatieve en sociaal- emotionele vaardigheden. Stuk voor stuk vaardigheden die wij voor de leerlingen belangrijk vinden. Regelmatig zijn onderwerpen als hoe met elkaar om te gaan, rekening houden met elkaar en elkaars (eigen)aardigheden, zelfvertrouwen, het uitpraten van ruzies en pestgedrag, het aanleren van alternatief gedrag, etc. onderwerp van gesprek. Deze gesprekken vinden in iedere groep wekelijks plaats tijdens de zgn. sociokring.
 

De kinderen van vandaag zijn de volwassenen van morgen!
 
Onze leerlingen kunnen goed omgaan met ICT-middelen. Ze leren wat de kansen en gevaren van ICT kunnen zijn. Leerlingen oefenen dagelijks leerstof aan de computers of tablet. Ook op dit gebied willen wij de kinderen toerusten voor wat de maatschappij van hen vraagt en blijven wij de nieuwste ontwikkelingen volgen.
 
Voor de ontwikkeling van expressie en motoriek zijn muziek, techniek, gym, tekenen, handvaardigheid, drama en dans de vakken die bij ons op school gegeven worden. Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen ook op deze gebieden aan een bepaald niveau voldoen, is voor muziek, beeldende vorming en gym een doorgaande leerlijn ontwikkeld. 
 

Zonder relatie geen prestatie.
 
In ons nieuwe schoolgebouw hebben wij de functies onderwijs, kinderopvang en BSO in combinatie met enkele culturele en naschoolse activiteiten weten te bundelen om een win-win situatie te creëren voor alle betrokken partijen. Ook deze mogelijkheden willen wij verder uitbouwen.