Informatieavonden en rapportage

INLOOP- EN INFORMATIEAVONDEN

Het is prettig als u aan het begin van het schooljaar kunt kennismaken met de (nieuwe) leerkracht van uw kind, of even samen met uw (jongere) kind de nieuwe klas kunt bekijken. Vandaar dat er in de tweede week van het schooljaar voor alle groepen luistergesprekken worden georganiseerd: ouders mogen over hun kind vertellen, de leerkracht luistert. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 mogen meekomen (data zie kalender). 
Daarnaast worden in september voor de groepen 1,2, 3, 7 en 8 informatie- avonden gehouden. Ook deze data kunt u vinden op de kalender. Tijdens deze avonden zal er o.a. worden gesproken over basisontwikkeling, gebruikte methoden, aanvankelijk lezen, regels en afspraken, huiswerk enz. Deze avonden zullen zoveel mogelijk in de eigen klaslokalen plaatsvinden. Deze avonden zijn alleen voor ouders.

OUDERAVONDEN EN RAPPORTEN

Aan de groepen 3 t/m 8 zullen twee rapporten meegegeven worden. (Data zie kalender).
De week na het eerste rapport wordt met alle ouders een afspraak gemaakt voor een 15- minuten gesprek. Een week voorafgaand aan de gesprekken kunt u zich digitaal aanmelden voor een oudergesprek. U heeft dan een gesprek met de groepsleerkracht over de prestaties en over het functioneren van uw kind op school. 
Het tweede rapport krijgen de kinderen in de voorlaatste schoolweek ( zie kalender). Voor de ouders van de groepen 1 en 2 (bespreking KIJK leerlingvolgsysteem) en groepen 7 (voorlopig advies VO) worden er 10-minutengesprekken gepland. Voor de overige groepen is het gesprek optioneel.

Verder is er een extra informatieavond voor ouders van kinderen in de groepen 7 en 8 in oktober/november (zie kalender): dit is een avond met algemene informatie over de schoolkeuze na de basisschool. Onderwerpen als de DIA-eindtoets, de procedure m.b.t. de schoolkeuze, soorten scholen, organisatie van het voortgezet onderwijs e.d. zullen op deze avond aan de orde komen.

Voor de ouders van de kinderen van groep 8 is er bij het tweede rapport een ouderavond waarop het advies gegeven zal worden voor een type school.
U wordt t.z.t. uitgenodigd voor deze ouderavond.